11.1 C
Brno
Čtvrtek, 30 března, 2023

Už môžete žiadať o príspevok 5000 Sk na dieťa. Máme návod, ako žiadosť vyplniť

Už od nedeľného večera možno žiadať o príspevok 5000 Sk na dieťa. Pripravili sme návod, ako žiadosť vyplniť. Aké sú podmienky a čo všetko sa počíta do príjmov?

Žiadosť ide podať buď elektronicky, alebo osobne na CzechPOINToch. Pokiaľ zvolíte „offline“ cestu, je nutné mať so sebou občiansky preukaz a poznať rodné čísla detí.

Žiadosť je možné podať elektronicky alebo na CzechPOINT
Už na konci júla sa začal automaticky vyplácať príspevok 5000 Kč na dieťa rodičom, ktorí mali v júni nárok na prídavky na deti. Väčšina z dotknutých ho už dostala a zvyšok by mal peniaze dostať v najbližších dňoch.

Od nedeľného večera potom môžu žiadať, pokiaľ spĺňajú podmienky, aj ostatní žiadatelia. Možnosti majú dve. Buď je možné žiadosť podať elektronicky prostredníctvom špeciálneho formulára na webe ministerstva práce a sociálnych vecí (MPSV), alebo osobne na vybranom pracovisku Czech POINT na krajskom, mestskom alebo obecnom úrade.

Návod na podanie žiadosti elektronicky
Ak sa rozhodnete podať žiadosť elektronicky, musíte sa na webe MPSV prihlásiť do formulára žiadosti cez Identitu občana alebo dátovú schránku. V rámci Identity občana je možné využiť Mobilný kľúč eGovernmentu, pre ktorého aktiváciu však musíte na CzechPOINT.

Žiadosť o príspevok 5000 Kč na dieťa
Najjednoduchšie je tak sa prihlásiť prostredníctvom bankovej identity, ktorú ponúka už 7 bánk. Banková identita je vo všeobecnosti v bankách dostupná tým, ktorí v minulosti navštívili pobočku a overili si v nej totožnosť, napríklad pri založení účtu. Samotné zriadenie bankovej identity sa dá ľahko urobiť v internetovom bankovníctve.

Po prihlásení do formulára a prekliknutí tlačidla „Začať so žiadosťou“ vyplníte adresu svojho skutočného pobytu (nie trvalé bydlisko), e-mail a telefón.

Na nasledujúcej stránke vyberiete, ako chcete príspevok dostať, či poslať na účet alebo zloženkou. V prípade poslania na účet musíte ešte vyplniť číslo účtu.

Na ďalšej stránke vyplníte meno a priezvisko svojho dieťaťa (či detí), na ktorý príspevok žiadate, a jeho rodné číslo.

V nasledujúcom kroku označíte, či ste samoživiteľ/ka. Pokiaľ nie, musíte ešte vyplniť meno a priezvisko partnera/partnerky a jeho/jej rodné číslo.

Na poslednej stránke formulára sa nachádza čestné vyhlásenie, kde je nutné zaškrtnúť všetky „vyhlásenia“. Zároveň si na danej stránke môžete požiadať o skontrolovanie príjmov a toho, že sa zmestíte do limitu. Pokiaľ dané políčko zaškrtnete, potom budú príjmy osôb uvedených v žiadosti zohrané pred výplatou príspevku. Ak nie je pole zaškrtnuté, príjmy budú skontrolované až následne po výplate dávky.

Čo so sebou vziať na CzechPOINT?
Pokiaľ nemôžete alebo nechcete podať žiadosť elektronicky, musíte zamieriť na CzechPOINT, kde za vás žiadosť vyplní tamojší pracovník. So sebou je nutné mať iba občiansky preukaz a žiadateľ by mal poznať rodné čísla detí, na ktoré žiada, prípadne partnera. Pokiaľ ide o zverené deti, potom je dobré mať so sebou súdne alebo iné rozhodnutie o zverenectve (to isté platí napr. o pestúnoch). Slovak POINTy budú mať k dispozícii aplikáciu, pomocou ktorej budú žiadosti zasielať na spracovanie. Ešte pre upresnenie, od pondelka 15. augusta prijímajú žiadosti iba Czech POINTy na obecných, mestských alebo krajských úradoch (nie na poštách), upozornil pre server podnikatel.cz Jan Nováček z tlačového oddelenia MPSV.

Ak z nejakého dôvodu budete musieť poveriť niekoho zo svojich blízkych tým, aby žiadosť o príspevok podal namiesto vás, musí mať dotyčný splnomocnenie. Vzor plnomocenstva, ktorú už nemusíte úradne overovať, je možné stiahnuť na stránkach MPSV.

Aké podmienky musíte splniť
Na príspevok majú nárok rodičia (alebo rodič), s ktorými dieťa ku dňu podania žiadosti o príspevok žije a ktorí mali v roku 2021 príjmy do 1 milióna Sk hrubého. Dieťa musí mať trvalý pobyt a bydlisko v SR. Príspevok sa vypláca na deti, ktoré k 1. augustu 2022 nedovŕšili 18 rokov veku. Príspevok sa takisto bude vyplácať na deti narodené od 2. augusta do konca roku 2022.

Podmienku trvalého pobytu nemusí splniť:

cudzinec, ktorému bola udelená doplnková ochrana
cudzinec, ktorý je držiteľom povolenia na trvalý pobyt s priznaným právnym postavením dlhodobo sa zdržiavajúceho rezidenta v Európskej únii na území iného členského štátu Európskej únie a bolo mu vydané povolenie na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky podľa zákona upravujúceho pobyt cudzincov,
cudzinec, ktorému bolo vydané povolenie na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky za účelom vedeckého výskumu podľa zákona upravujúceho pobyt cudzincov,
cudzinec, ktorému bolo vydané povolenie na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky za účelom výkonu zamestnania vyžadujúceho vysokú kvalifikáciu podľa zákona upravujúceho pobyt cudzincov,
cudzinec, ktorému bola vydaná zamestnanecká karta podľa zákona upravujúceho pobyt cudzincov,
cudzinec, ktorý je zamestnaný na území Slovenskej republiky, alebo cudzinec, ktorý už bol zamestnaný na území Slovenskej republiky aspoň po dobu 6 mesiacov a je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pokiaľ mu bolo vydané povolenie na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky podľa zákona upravujúceho pobyt cudzincov,
cudzinec, ktorý je rodinným príslušníkom osôb, ktorým bola udelená doplnková ochrana, a ktorému bolo vydané povolenie na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky podľa zákona upravujúceho pobyt cudzincov,
cudzinec, ktorého nárok vyplýva z priamo uplatniteľného predpisu Európskej únie, alebo cudzinca, ktorý má právo na rovnaké zaobchádzanie podľa predpisov Európskej únie upravujúceho voľný pohyb osôb.
Posledne menovaná skupina nemusí spĺňať ani podmienku bydliska.

Čo sa počíta do príjmov
Z príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o daniach z príjmov a nie sú od tejto dane oslobodené, sa počítajú tieto príjmy:

príjmy zo závislej činnosti podľa zákona o daniach z príjmov, ak boli v roku 2021 zaúčtované,
príjmy zo samostatnej činnosti podľa zákona o daniach z príjmov, v rozsahu zodpovedajúcom čiastkovému základu dane z príjmov zo samostatnej činnosti rodiča v roku 2021 podľa zákona o daniach z príjmov,
príjmy z nájmu podľa zákona o daniach z príjmov, ak boli v roku 2021 vyplatené,
ostatné príjmy podľa zákona o daniach z príjmov, s výnimkou výhier v hazardných hrách a výhier z reklamných súťaží a zlosovania, cien z verejných súťaží, zo športových súťaží a cien zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ide o súťažiacich vybrané usporiadateľom súťaže alebo príjmu z jednorazovej náhrady práv s povahou opakovaného plnenia na základe dojednania medzi poškodeným a poisťovateľom, ak boli v roku 2021 vyplatené,
a to po odpočte výdavkov vynaložených na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie, po odpočte ďalších výdavkov, odpočítavaných z takých príjmov podľa zákona o daniach z príjmov.

Z príjmov, ktoré sú podľa zákona o daniach z príjmov oslobodené od dane z príjmov, sa berú do úvahy tieto príjmy:

plnenia z vyživovacej povinnosti alebo obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, s výnimkou uvedeného príjmu, náhrady alebo uvedeného plnenia, poskytnutých v rozhodnom období z príjmov osoby, ktorá sa na účely stanovenia rozhodného príjmu považuje za spoločne posudzovanú osobu s osobou, ktorá toto výživné alebo plnenie prijala , ak boli v roku 2021 vyplatené,
výsluhové náležitosti a služobný príspevok na bývanie u vojakov z povolania a výsluhové nároky u príslušníkov bezpečnostných zborov podľa iných právnych predpisov, ak boli v roku 2021 vyplatené,
príjmy z odplatného predaja podielu v obchodnej korporácii, s výnimkou predaja cenného papiera, ak boli v roku 2021 vyplatené,
príjmy plynúce ako náhrada za služobnosť vzniknutú zo zákona alebo rozhodnutím štátneho orgánu podľa iného právneho predpisu, ak boli v roku 2021 vyplatené,
náhrada mzdy, platu alebo odmeny alebo zníženého platu alebo zníženej odmeny od prvého do štrnásteho kalendárneho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti alebo karantény podľa iných právnych predpisov, ak boli v roku 2021 zaúčtované,
príjmy z dávok a plnenie z poistnej zmluvy o poistení dôchodku podľa zákona upravujúceho dôchodkové sporenie, ak boli v roku 2021 vyplatené,
odmena, odchodné, starobný dôchodok, dôchodok, príspevok, poskytované z rozpočtu Európskej únie poslancovi alebo bývalému poslancovi Európskeho parlamentu, zvolenému na území Slovenskej republiky, ďalej zaopatrenie a náhrada výdavkov poskytované z rozpočtu Európskej únie pozostalému manželovi alebo manželke a nezaopatreným deťom v prípade úmrtia poslanca Európskeho parlamentu, zvoleného na území Českej republiky, ak boli v roku 2021 zaúčtované,
príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky, plynúce daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb, ktorí sú daňovými nerezidentmi, od zamestnávateľov so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, podľa zákona o daniach z príjmov, ak boli v roku 2021 zaúčtované,
osobitný príplatok alebo príplatok za službu v zahraničí poskytovaný podľa iných právnych predpisov vojakom a príslušníkom bezpečnostných zborov vyslaným v rámci jednotky mnohonárodných síl alebo medzinárodných bezpečnostných zborov mimo územia Slovenskej republiky počas pôsobenia v zahraničí, ak boli v roku 2021 zaúčtované,
a to po odpočte výdavkov vynaložených na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie a ďalších výdavkov odpočítavaných z takých príjmov podľa zákona o daniach z príjmov, ktoré sa na tento účel určia obdobne ako také výdavky na určenie základu dane podľa zákona o daniach z príjmov.

Ďalej sa do príjmov počítajú

dávky nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, ak boli v roku 2021 vyplatené (čiže aj materská),
pomoc v nezamestnanosti a pomoc pri rekvalifikácii, ak boli v roku 2021 vyplatené,
príjmy zo zahraničia podobné príjmom uvedeným v predchádzajúcich bodoch v sume, v akej boli vyplatené, prípadne po odpočte výdavkov, poistného a príspevku, ak neboli tieto príjmy už započítané, ak boli v roku 2021 vyplatené,
náhradné výživné pre nezaopatrené dieťa podľa zákona o náhradnom výživnom, ak boli v roku 2021 vyplatené,
rodičovský príspevok a opakujúci sa zaopatrovací príspevok, ak boli v roku 2021 vyplatené,
mzdové nároky podľa zákona o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa ao zmene niektorých zákonov, a to v rozsahu, v ktorom ich zamestnávateľ zamestnancom nezúčtoval, ak boli v roku 2021 vyplatené,
príjmy zo zahraničia obdobné náhradnému výživnému alebo rodičovskému príspevku, a to za podmienok, v rozsahu a vo výške, v akej sa započítava náhradné výživné a rodičovský príspevok, ak boli v roku 2021 vyplatené.
Ak má mať rodič viac druhov príjmov, príjmy sa musia sčítať a žiadny z takých príjmov nemožno znížiť o stratu z iného druhu príjmov ani o stratu z rovnakého druhu príjmov, ku ktorej došlo v inom roku ako v roku 2021.

Pokiaľ sa z dávok štátnej sociálnej podpory započítateľných do rozhodného príjmu posudzovanej osoby uhradzujú preplatok na dávke podľa § 62 zákona o štátnej sociálnej podpore alebo sumy, ktoré jej boli poskytnuté na uvedených dávkach neprávom alebo preto, že uvedená dávka bola poskytnutá v nesprávnej výške, znižuje sa rozhodný príjem o sumu tejto úhrady, ak došlo k takej úhrade v roku 2021.

Ako sa počítajú príjmy SZČO s paušálnou daňou
Pokiaľ SZČO vykonáva v paušálnom režime hlavnú činnosť, započítava sa jej ako príjem z tejto činnosti do rozhodného príjmu vždy najmenej čiastka 50 % priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Suma priemernej mesačnej mzdy sa určí podľa § 5 ods. 7 zákona o štátnej sociálnej podpore.

Kto je považovaný za rodičov
Za rodičov na účely vyhodnotenia nároku na príspevok sú považovaní nielen biologickí rodičia alebo osvojitelia, ale aj osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, manžel, partner rodiča alebo vdovec alebo vdova po rodičovi alebo druh či družka rodiča alebo uvedené osoby, pokiaľ s dieťaťom a rodičom alebo uvedenou osobou žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. U druha a družky platí, že spoločne musia hradiť náklady na svoje potreby aspoň po dobu 3 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu podania žiadosti o príspevok.

Nejnovější články

Další články autora