11.1 C
Brno
Čtvrtek, 30 března, 2023

Možnosti zrušenia konkurenčnej doložky v pracovnej zmluve

Za akých podmienok možno konkurenčnú doložku so zamestnancom dojednať?
Konkurenčná doložka predstavuje záväzok zamestnanca o tom, že po určitú dobu po ukončení svojho zamestnania u zamestnávateľa, najdlhšie však po dobu 1 roka, sa zdrží výkonu zárobkovej činnosti, ktorá by bola totožná s predmetom činnosti zamestnávateľa alebo ktorá by mala voči nemu súťažnú povahu. Vzhľadom na totožnosť činnosti zamestnanca s predmetom činnosti zamestnávateľa nebude rozhodujúcim kritériom totožnosť v predmete podnikania (zapísanom napríklad v obchodnom registri), ale k veci treba pristupovať predovšetkým z faktického hľadiska.

Formálne totožný predmet podnikania (napr. výkon živnosti voľnej) tak nebude vždy rozhodný pri posudzovaní prípadného porušenia konkurenčnej doložky zamestnancom, pretože v takom prípade by zamestnanec bol vylúčený z výkonu takmer akejkoľvek činnosti. Totožnosť činnosti zamestnanca s činnosťou zamestnávateľa by však bola možno vyvodiť napríklad v prípade, keď by bývalý vedúci zamestnanec cestovnej kancelárie, ktorej predmetom podnikania je živnosť voľná, vykonával v rozpore s konkurenčnou doložkou vo svojom novom zamestnaní u konkurenčnej cestovnej kancelárie aj činnosť vedúceho zamestnanca.

Ak by však v novom zamestnaní vykonával činnosť vedúceho učtárne v audítorskej spoločnosti, ktorej predmetom podnikania je tiež živnosť voľná, k porušeniu zákazu konkurencie by v takom prípade nemuselo nutne dôjsť.

Čo musí byť súčasťou konkurenčnej doložky?
Súčasťou konkurenčnej doložky musí byť vždy záväzok zamestnávateľa, že zamestnanci poskytne primerané peňažné vyrovnanie za každý mesiac plnenia záväzku, a to najmenej vo výške jednej polovice priemerného mesačného zárobku. Konkurenčnú doložku však môže zamestnávateľ so zamestnancom dojednať iba v prípade, keď to je možné od zamestnanca spravodlivo požadovať s ohľadom na povahu informácií, poznatkov a znalostí pracovných a technologických postupov, ktoré v priebehu zamestnania u zamestnávateľa získal a ktorých využitie by mohlo zamestnávateľovi závažným spôsobom sťažiť jeho činnosť.

Hlavným účelom konkurenčnej doložky je bezpochyby ochrana zamestnávateľa pred únikom cenného kow-how, najmä informácií o zákazníkoch alebo obchodných partneroch, výrobných postupoch atp. Práve z toho dôvodu zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi so zamestnancom konkurenčnú doložku uzavrieť – musí však vždy ísť o takého zamestnanca, ktorý prístupom k citlivým informáciám disponuje. Nie je teda možné platne uzavrieť konkurenčnú doložku s každým zamestnancom (napr. so zamestnancom na pozícii vrátnika).

Konkurenčná doložka môže byť medzi zamestnancom a zamestnávateľom uzavretá od samého začiatku pracovného pomeru (napr. ako súčasť pracovnej zmluvy), nič však nebráni jej uzavretiu aj neskôr v priebehu trvania pracovného pomeru, ak na to vznikne dôvod. Ak bola v konkurenčnej doložke dojednaná zmluvná pokuta, ktorú je zamestnanec zamestnávateľovi povinný zaplatiť, ak záväzok poruší, zanikne záväzok zamestnanca z konkurenčnej doložky zaplatením zmluvnej pokuty. V tejto súvislosti nie je výnimkou, že konkurenční zamestnávatelia sú často ochotní za zamestnancov zmluvnú pokutu za porušenie konkurenčnej doložky zaplatiť, a to práve výmenou za prístup k cennému know-how prostredníctvom „pretiahnutého“ zamestnanca.

Možnosti ukončenia konkurenčnej doložky
Vzhľadom na možnosti ukončenia konkurenčnej doložky existujú v zásade tri možnosti, ako možno konkurenčnú doložku ukončiť. Tou prvou z nich je dohoda zamestnávateľa so zamestnancom na ukončení konkurenčnej doložky, čo je právne najbezpečnejší spôsob jej ukončenia. Ďalšou možnosťou je právo zamestnávateľa aj zamestnanca od konkurenčnej doložky v súlade so Zákonníkom práce odstúpiť. Podľa § 310 ods. 4 Zákonníka práce však zamestnávateľ môže od konkurenčnej doložky odstúpiť iba po dobu trvania pracovného pomeru. Možnosť odstúpenia po skončení pracovného pomeru je však vylúčená len pre zamestnávateľov a zamestnanec tak môže v praxi odstúpiť od konkurenčnej doložky aj po skončení pracovného pomeru.

Ako odstúpiť od konkurenčnej doložky?
Od konkurenčnej doložky je možné odstúpiť len zo zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu. Môže však zamestnávateľ odstúpiť od konkurenčnej doložky aj bez udania dôvodu, pokiaľ si možnosť odstúpenia bez udania dôvodu so zamestnancom v pracovnej zmluve výslovne dojedná?

Odpoveď na túto otázku poskytol Ústavný súd vo svojom relatívne nedávnom náleze sp. zn. II. ÚS 1889/19, z 21. 5. 2021, v ktorom vyvodil, že: „Plošný (judikatúrne dotvorený) zákaz zmluvných dohôd oprávňujúcich zamestnávateľov odstúpiť od konkurenčnej doložky bez uvedenia dôvodu (prípadne „z ktoréhokoľvek dôvodu“) nie je prípustný. Eventuálne svojvôle alebo zneužitie práva zamestnávateľa odstúpiť od konkurenčnej doložky aj bez udania dôvodu (či „z ktoréhokoľvek dôvodu“), ak bola táto možnosť dojednaná, musia byť v rámci súdneho konania zisťované a preukazované s ohľadom na konkrétne skutkové okolnosti prípadu, nie automaticky a bez ďalšieho predpokladané.“ Ústavný súd tak možnosť zamestnávateľa odstúpiť od konkurenčnej doložky aj bez udania dôvodu, ak je táto možnosť v zmluve priamo dojednaná, paušálne nevylúčil.

Ako na výpoveď zo strany zamestnanca pri konkurenčnej doložke?
Treťou možnosťou ukončenia konkurenčnej doložky je jej výpoveď zo strany zamestnanca. Zamestnanec môže podľa § 310 ods. 5 Zákonníka práce konkurenčnú doložku vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažné vyrovnanie alebo jeho časť do 15 dní od jeho splatnosti. V prípade výpovede konkurenčná doložka zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Vzhľadom na to, že konkurenčná doložka musí byť uzavretá písomne, musí aj jej prípadné ukončenie byť urobené v písomnej forme, a to pod sankciou neplatnosti takéhoto právneho konania. V každom prípade možno pri potrebe ukončenia konkurenčnej doložky jednoznačne odporučiť vzájomnú dohodu, ktorá bude vyhovujúca obom stranám pracovnoprávneho vzťahu.

Nejnovější články

Další články autora