11.1 C
Brno
Čtvrtek, 30 března, 2023

Budú mať zamestnávatelia o zľavy na poistnom záujem

Zľavy na poistnom prešli legislatívnym procesom. Účinnosť zmien je stanovená od februára 2023. Je tu (podľa dôvodovej správy k novele zákona) ponechaný dostatok času, pretože zavedenie zmien vyžaduje technickú úpravu ePortálu ČSSZ a používaných mzdových programov. Zamestnávatelia sa ale musia s podmienkami uplatnenia 5% zľavy podrobne zoznámiť. Neznalosť zákona totiž, ako je známe, neospravedlňuje.

Pripomienkové konanie trvalo iba tri dni
Nejde o jedinú novelu, ktorá bola schválená v skrátenom legislatívnom režime za núdzového stavu. Hoci išlo o zmenu avizovanú už v programovom vyhlásení vlády, pripomienkové konanie trvalo iba tri dni (od 17. mája do 20. mája 2022). To je bezpochyby na tak rozsiahle zmeny, ktoré prináša možnosť zľavy na sociálnom poistnom zamestnávateľa u zamestnancov so skrátenými úväzkami, málo.

Novela s číslom 216/2022 Zb. nadobudne účinnosť 1. februára 2023. Účinnosť od prvého dňa siedmeho mesiaca nasledujúceho po vyhlásení v Zbierke zákonov bola nastavená vzhľadom na technické možnosti ČSSZ a úpravu softvéru pre zamestnávateľov s dostatočným časovým predstihom. Otázkou je, či bude toto časové oneskorenie vzhľadom na pribúdajúce obavy dostatočné.

Ktorých zamestnancov sa zľava dotkne?
Znížené poistné na sociálne zabezpečenie platené zamestnávateľom o 5 % pri dojednanom týždennom pracovnom čase zamestnanca v rozsahu 8 až 30 hodín týždenne (skrátený úväzok) sa bude týkať iba vopred určeného okruhu zamestnancov. Bude sa jednať o pracovné či služobné pomery:

osoby staršie ako 55 rokov,
rodičia detí mladších ako 10 rokov alebo osoby nahradzujúce starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu o deti mladšie ako 10 rokov,
osoby starajúce sa o blízku osobu závislú na pomoci inej osoby,
osoby študujúce na strednej škole alebo vysokej škole,
osoby so zdravotným postihnutím na nechránenom trhu práce a
osoby na rekvalifikáciu (zamestnanie najdlhšie 12 mesiacov od nástupu na rekvalifikáciu).
Zľava sa bude týkať aj osôb mladších ako 21 rokov, a to bez ohľadu na rozsah dojednaného pracovného úväzku. Opatrenie má motivovať zamestnávateľov k zamestnávaniu absolventov stredných škôl.

Na prvý pohľad vyzerá zmena veľmi jednoducho, skúsme sa ale na znížené poistné pozrieť optikou dotknutých osôb, teda predovšetkým zamestnancov, zamestnávateľov a ich mzdových účtovníkov.

Bude znížené poistné pre zamestnávateľov dostatočnou motiváciou?
Znížené poistné má zamestnávateľa motivovať k zamestnávaniu vybraných skupín zamestnancov a tým prispieť k lepšiemu prepojeniu ich rodinného a pracovného života. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o rodičov starajúcich sa o deti, zdravotne postihnutých, študentov a ďalších, ktorí budú preferovať predovšetkým flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov, je potrebné dodať, že toto opatrenie ju pravdepodobne neprinesie. Ide totiž o pracovné a služobné pomery. Dohôd konaných mimo pracovného pomeru sa novela netýka.

Pracovné pomery majú svoje obmedzenia a je potrebné splniť množstvo zákonných povinností. Od vstupnej prehliadky, povinného prideľovania práce v rozsahu týždenného pracovného času, obmedzené možnosti opakovaného zamestnávania, až po prípadné odstupné pri ich ukončení.

Znížené poistné, hoci sa bude jednať o vybranú skupinu zamestnancov, nebude možné vo všetkých prípadoch využiť. Novela obsahuje zoznam obmedzení. V prípade pochybenia, tj uplatnenia zľavy pri nesplnení podmienok či v nesprávnej výške, sa táto čiastka stane dlhom na poistnom. So všetkými dôsledkami, tj vrátane prípadných sankcií.

Skrátka, využitie dohôd konaných mimo pracovného pomeru sa stále pre najrôznejšie privyrobenie javí ako efektívnejšie. Dohody sú flexibilné a administratívne veľmi jednoduché, a teda motivujúce. Nestálo by za úvahy namiesto administratívne zložité zľavy na poistnom zvýšiť konečne desaťtisícový limit pri dohodách o vykonaní práce?

Zamestnanec na zľave nezarobí. Naopak
Zamestnávateľ môže byť zľavou na poistnom na uzavretie pracovného či služobného pomeru motivovaný, motivácia zo strany zamestnanca je sporadická. Zľava na poistnom je iba pre zamestnávateľov. Naopak, pokiaľ zárobok zamestnanca nedosiahne mesačný vymeriavací základ (16 200 Sk), musí si prostredníctvom zamestnávateľa doplatiť zdravotné poistenie takzvane do minima. To sa síce netýka napríklad študentov alebo dôchodcov, ale iných zamestnancov z okruhu zliav na poistnom doplatok neminie.

Je pravdou, že dojednanie pracovnej zmluvy je pre zamestnancov oveľa výhodnejšie ako dohoda konaná mimo pracovného pomeru. Poskytuje mu určité istoty. Zamestnanec má nárok na riadnu dovolenku, zamestnanecké benefity atď. Na druhej strane je jeho čistý príjem vďaka odvodom sociálneho a zdravotného poistenia nižší (v porovnaní s odmenou na dohody do zákonom stanovených limitov).

Avšak sú tu aj zamestnanci, ktorí už pracovné zmluvy uzavreté majú. Napríklad zamestnanie dojednané na kratší pracovný úväzok po návrate z rodičovskej dovolenky. Tu bude zľava na poistnom pre zamestnávateľov výhodná.

Mzdoví účtovníci a personalisti nejasajú
Nemali by sme zabudnúť ani na účtovníka. Tí musia problematiku zliav riadne naštudovať. Rozhodne nejde len o zoznam jednotlivých skupín. Aj keď aj tu musia byť ostražití, pretože napríklad pojem „študent“ (ako vybraná skupina pre uplatnenie zľavy) tu nie je totožný so všeobecným pojmom „študent“ podľa zákona o štátnej sociálnej podpore.

Nárok na zľavy musí byť zákonným spôsobom doložený (pripravované špeciálne potvrdenia) a po vopred určenú dobu „zarchivovaný“ pre prípadnú kontrolu (a tie budú bezpochyby pravidelne prebiehať). Novela popisuje tiež rad situácií, kedy môže dôjsť k súbehu úväzkov zamestnanca u rovnakého či rôznych zamestnávateľov tak, aby nedochádzalo k dvojitému uplatneniu zliav. Na to bude slúžiť nová špeciálna evidencia oznámených zámerov uplatňovaných zliav. Tá bude k dispozícii na ePortáli ČSSZ pre zamestnávateľov.

Ani ten najlepší mzdový program nenahradí ľudskú prácu pri zohľadnení všetkých možných skutočností a neustáleho sledovania podmienok. Tie totiž musia byť splnené za každý mesiac uplatnenia zľavy a dokladované skutočnosti na strane zamestnanca sa môžu v priebehu času meniť.

Nejnovější články

Další články autora