11.1 C
Brno
Čtvrtek, 30 března, 2023

Plánujete začať podnikať? Zvážte paušálny režim, ktorý vám môže uľahčiť život

Od roku 2021 sa podnikatelia môžu prihlásiť do paušálneho režimu. Pripomíname, aké to prináša výhody, a informujeme o plánovaných zmenách.

Prihlásenie do paušálneho režimu je dobrovoľné s tým, že paušálna daň je odvod štátu zahŕňajúci sociálne poistenie, zdravotné poistenie a daň. Podnikateľom sa vďaka nej zjednodušia odvodové povinnosti a znížia sa papierovanie, pretože nemusia podávať daňové priznania ani žiadne prehľady poistného.

Do paušálneho režimu sa môže prihlásiť aj začínajúci podnikateľ
Paušálnu daň môžu využiť aj začínajúce SZČO, ktoré predpokladajú svoje ročné príjmy do 1 milióna korún. Daňovník, ktorý začína činnosť, z ktorej plynú príjmy zo samostatnej činnosti, sa stáva daňovníkom v paušálnom režime k začiatku kalendárneho mesiaca, v ktorom činnosť začína, a oznámenie potom musí podať do dňa začatia tejto činnosti.

Ako sa do paušálneho režimu prihlásiť?
Daňovník sa stáva pri splnení zákonom stanovených podmienok poplatníkom v paušálnom režime k 1. dňu rozhodného zdaňovacieho obdobia, teda k 1. januáru daného roka. Lehota na podanie oznámenia je do desiateho dňa rozhodného zdaňovacieho obdobia, teda obdobia, v ktorom daňovník vstupuje do paušálneho režimu, čo je všeobecne do 10. januára.

Na vstup do paušálneho režimu stačí finančnému úradu podať oznámenie o vstupe do paušálneho režimu. Nie je nutné zvlášť kontaktovať zdravotnú poisťovňu alebo Českú správu sociálneho zabezpečenia, pretože úrady si informáciu samy odovzdajú.

Oznámenie o vstupe do paušálneho režimu možno podať:
na tlačive vydanom ministerstvom financií,
cez aplikáciu na stránkach finančnej správy,
na tlačovom výstupe z počítačovej tlačiarne, ktorý má údaje, obsah a usporiadanie údajov zhodné s tlačivom ministerstva financií, alebo
dátovou správou s využitím diaľkového prístupu vo formáte a štruktúre zverejnenej správcom dane uskutočnenou elektronicky spôsobmi podľa daňového poriadku.
Pokiaľ bude SZČO plniť podmienky pre paušálnu daň aj v ďalších rokoch, oznámenie už znovu podávať nemusí.

Komu sa paušálna daň oplatí a aké má výhody?
Ako predtým spočítal server Podnikatel.cz, paušálna daň sa výrazne vyplatí predovšetkým SZČO so 40% paušálom, ktoré nevyužívajú žiadne zľavy či zvýhodnenie na dani a majú vysoké príjmy. Naopak SZČO s 80% paušálom vždy na paušálnom odvode priamo prekonajú (samozrejme ale môžu ušetriť vďaka úspore administratívnych nákladov). U 60% paušálu potom záleží na výške príjmov a zľavách a zvýhodneniach, ktoré daňovník uplatňuje. Záleží potom aj na tom, či môže napríklad daňové zvýhodnenie namiesto SZČO využiť jeho/jej manželka/manžel.

Všeobecne sa paušálna daň vyplatí tomu, kto si spočíta všetky ročné náklady na daň z príjmov, zdravotné poistenie a sociálne poistenie a vydelí dvanástich a suma bude vyššia ako paušálna daň, ktorá je v roku 2022 vo výške 5994 Sk mesačne. K hlavným výhodám paušálnej dane patrí vyššie spomenuté ľahšie odosielanie odvodov a predovšetkým zníženie byrokracie vďaka tomu, že odpadajú povinnosti spojené s daňovým priznaním a podávaním prehľadov.

Kto sa môže prihlásiť k paušálnej dani?
Paušálnu daň môžu využiť SZČO, ktoré:

majú príjmy do 1 milióna korún.
nie sú platcami DPH (nárok nemajú ani dobrovoľní platcovia DPH) ani tie, ktoré majú registračnú povinnosť k DPH, s výnimkou registračnej povinnosti identifikovanej osoby.
nie sú dlžníkom, voči ktorému sa začalo konkurzné konanie.
nie sú ani spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti ani komplementárom komanditnej spoločnosti a nesmú vykonávať činnosť, z ktorej plynú príjmy zo závislej činnosti, s výnimkou príjmov, z ktorých je daň vyberaná zrážkou podľa osobitnej sadzby dane.
pracujú na dohody, majú nárok len vtedy, ak je dohoda o pracovnej činnosti s odmenou do 3500 Sk a dohoda o vykonaní práce do 10 tisíc Sk mesačne.
Ako je to pri paušálnej dani s ostatnými príjmami?
Príjmy z nájmu podľa § 9 a ostatné príjmy podľa § 10 nie sú prekážkou pre vstup do paušálneho režimu, pretože za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa posudzujú len príjmy zo samostatnej činnosti podľa § 7, ktorých výška nesmie presiahnuť 1 mil.

Výška príjmov podľa § 9 a 10 sa však posudzuje za dané zdaňovacie obdobie, keď daňovník platí daň v paušálnej výške. Tieto príjmy pritom v súhrne nesmie presiahnuť limit 15 000 Sk za dané zdaňovacie obdobie, inak musí daňovník podať daňové priznanie av ňom vyčísliť svoju daň.

Príjmy podľa § 9 a 10 sa však nezapočítavajú do limitu 1 milióna korún stanoveného pre príjmy podľa § 7.

Paušálna daň je splatná vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca s tým, že výnimkou je januárová záloha, ktorú je možné zaplatiť až v priebehu februára. Paušálna daň sa platí na účet miestne príslušného finančného úradu s predčíslím bankového účtu 2866, číslom matriky finančného úradu a kódom banky 0710 (kód ČNB).

V tomto roku je výška paušálnej dane 5994 korún, pričom 3267 Kč činí sociálne poistenie, 2627 Kč zdravotné poistenie a 100 Kč je daň z príjmov. Všeobecne sa paušálny odvod skladá z minimálnej čiastky zdravotného poistného, ​​1,15 násobku minima sociálneho poistného a dane vo výške 100 korún s tým, že sa táto čiastka každý rok mení v súvislosti so zvyšovaním minimálnych hodnôt odvodov zdravotného a dôchodkového poistenia pre SZČO.

Pokiaľ podnikatelia nezaplatia alebo neskoro uhradia paušálne zálohy, postupuje sa podľa daňového poriadku. Môže tu vzniknúť nedoplatok as ním súvisiaci úrok z omeškania. Správca dane síce nemôže stanoviť zálohy inak alebo ich odpustiť, bude ale platiť inštitút počkania úhrady paušálnej zálohy alebo rozloženia jej úhrady na splátky.

Aké sa chystajú zmeny pri paušálnej dani?
Ako sme písali, vláda v júni schválila daňový balíček, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2023 prináša množstvo zmien a niektoré z nich sa týkajú práve paušálneho režimu. Zvýši sa napríklad hranica príjmov zo samostatnej činnosti pre vstup do paušálneho režimu dane, a to na 2 milióny korún. Kvôli širokému rozpätiu príjmov paušalistov nebude mesačná paušálna záloha pre všetky SZČO v rovnakej výške, ako je teraz, ale zavedú sa 3 pásma odvodené od výšky a charakteru príjmov poplatníka.

Prvé pásmo, ktoré je teraz vo výške 5994 Kč, sa bude týkať predovšetkým SZČO s príjmami do 1 milióna Kč. Do druhého pásma sa bude môcť prihlásiť daňovník, ktorého príjmy zo samostatnej činnosti nepresiahli v predchádzajúcom zdaňovacom období 1,5 mil Sk, a to bez ohľadu na to, z akej samostatnej činnosti pochádzajú. Ten bude platiť paušálnu daň vo výške 16 000 korún a SZČO v treťom pásme potom 26 tisíc Sk. Do tohto režimu budú môcť vstúpiť všetci daňovníci, ktorí splnia podmienky vstupu do paušálneho režimu, teda ktorých príjmy zo samostatnej činnosti nepresiahli 2 mil Sk.

Nejnovější články

Další články autora