11.1 C
Brno
Čtvrtek, 30 března, 2023

Na čo si dať pozor pri podpise zmenky ako prostriedku zaistenia podnikateľského úveru

Zaisťovacou zmenkou môže byť ako zmenka úplná, tak aj tzv. blankosmenka, bez ohľadu na to, či sa jedná o zmenku vlastnú alebo zmenku cudziu. Kľúčovým dokumentom pre uplatnenie zaisťovacej zmenky však býva tzv. zmenková zmluva (príp. dohoda o vyplňovacom práve zmenkovom), ktorá definuje podmienky uplatnenia zaisťovacej zmenky a môže byť rozhodujúca aj pre prípadnú obranu voči neoprávnenému uplatneniu zaisťovacej zmenky.

Zmenka je radená medzi tzv. abstraktné cenné papiere, ktoré ku svojej existencii nepotrebujú žiadny právny dôvod av prípadnom súdnom spore spravidla obstoja aj samy o sebe bez toho, aby bolo potrebné preukazovať, z akého dôvodu došlo k vystaveniu zmenky. Zmenkový zákon rozlišuje dva druhy zmeniek, a to zmenku vlastnú a zmenku cudziu. Pri zmenke vlastnej sa vystaviteľ zmenky (ako osoba povinná) bezpodmienečne zaväzuje uhradiť určitú sumu remitentovi (ako osobe oprávnenej), pričom pri smene cudzej vystaviteľ zmenky naopak prikazuje tzv. zmenčníkovi, ako tretej osobe, aby remitentovi uhradil určitú peňažné. Zmenka vlastná je teda tvorená celkom dvoma subjektmi a zmenka cudzia je tvorená celkom tromi subjektmi. Pri zmenke cudzej však zmenkový záväzok zmenčníkovi vzniká až po jeho prijatí zmenky (urobenom spravidla podpisom zmenčníka na zmenke), pričom vystaviteľ zmenky sa u zmenky cudzej nachádza v pozícii tzv. nepriameho dlžníka, ktorý ručí za to, že s zmenkou .

Či už ide o zmenku vlastnú alebo cudziu, musí zmenka ako cenný papier vždy spĺňať prísne formálne náležitosti stanovené zmenkovým zákonom. Medzi takéto náležitosti patria nasledujúce údaje, ktoré musia byť (až na niekoľko výnimiek) na zmenke vždy uvedené, inak sa nebude jednať o platnú zmenku, ale o obyčajný „kus papiera“, ktorý pred súdom pôjde len ťažko obhájiť.

Čo musí zmenka zo zákona obsahovať?
Zmenka musí podľa zákona obsahovať:

výslovné označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná,
bezpodmienečný sľub (pri zmenke vlastnej) alebo príkaz (pri zmenke cudzej) zaplatiť určitú peňažnú sumu remitentovi,
dátum splatnosti,
identifikáciu miesta, kde sa má platiť,
meno toho, komu má byť zmenka uhradená (tj identifikáciu remitenta),
dátum a miesto vystavenia zmenky a
podpis vystaviteľa.
Pri zmenke cudzej musí byť okrem toho tiež uvedené meno zmenčníka. Ak niektorá z vyššie uvedených náležitostí na zmenke chýba (s výnimkou údaje o splatnosti, miesta vystavenia a platobného miesta), nebude zmenka platná a tým pádom ani uplatniteľná pred súdom v prípade, keď by bolo nevyhnutné pristúpiť k jej súdnemu vymáhaniu.

Zmenka ako prostriedok zaistenia
Zmenka býva veľmi často používaná bankovými či nebankovými inštitúciami ako zaisťovací prostriedok, pretože prípadné vymáhanie na súde býva u zmeniek veľmi rýchle a efektívne. Na tieto účely poskytovatelia úverov využívajú predovšetkým tzv. blankosmenku, ktorá predstavuje len čiastočne vyplnenú zmenku s tým, že chýbajúce údaje sú do zmenkovej listiny doplnené neskôr. Podmienky na vyplnenie blankosmenky bývajú dojednané v samostatnej dohode o vyplňovacom práve zmenkovom, ktorá zakladá právo doplniť na listine chýbajúce údaje tak, aby sa stala úplnou a platnou zmenkou. Základnou premisou oprávňujúcou na vyplnenie blankosmenky v praxi samozrejme býva vznik či existencia omeškania s úhradou záväzku, ktorý zmenka zaisťuje.

Zabezpečovacou zmenkou však nemusí byť iba blankosmenka, ale aj zmenka úplná, ktorá obsahuje všetky náležitosti stanovené zmenkovým zákonom (vrátane zmenkovej sumy a dátumu splatnosti). V takom prípade si však treba dať pozor predovšetkým na to, aby v zmenke nechýbala niektorá zo zákonných náležitostí, ktorá by ju mohla urobiť neplatnou, ako aj na to, aby nedošlo k premlčaniu zmenky vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote – v tom prípade by totiž zmenka ako prostriedok zaistenia prestala byť funkčná. Zmenka môže tiež zaisťovať nielen existujúce, ale aj budúce pohľadávky, za predpokladu dostatočnej identifikácie zabezpečovaných budúcich pohľadávok v zmenkovej zmluve.

Ako uplatniť zaisťovaciu zmenku?
Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR sú pre uplatnenie zaisťovacej zmenky vždy určujúce dojednania obsiahnuté v zmenkovej zmluve (príp. v dohode o vyplňovacom práve zmenkovom) – samozrejme za predpokladu, že zmenka obsahuje všetky zákonom stanovené formálne náležitosti. Podľa ustálenej súdnej judikatúry totiž pre vymedzenie okruhu kauzálnych námietok, ktoré eventuálne môže dlžník použiť na svoju obranu proti povinnosti zmenku zaplatiť, totiž nie je určujúca, akým spôsobom bola stanovená napríklad splatnosť zmenky, ktorej zaplatenie sa žalobca domáha, ale obsah tzv. účastníkov zmenkového vzťahu), ktorá bola bezprostredným dôvodom vzniku zmenky (pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 29 Cdo 2105/2014).

V neposlednom rade nie je ani rozhodné, či zaisťovacia zmenka bola vystavená pred vznikom zabezpečovaného záväzku, po jeho vzniku alebo spoločne s jeho vznikom, pretože ako už bolo uvedené, zmenka môže zabezpečovať aj záväzky budúce a vzhľadom na to, že ide o samostatne stojacu právnu titul, nie je právny dôvod vystavenia zmenky nevyhnutne potrebný na jej uplatnenie. Určitú výnimku z tohto pravidla predstavuje práve zmenka zaisťovacia, pre uplatnenie ktorej je existencia kauzy, definovaná obsahom zmenkovej zmluvy, do istej miery určujúca. Z toho dôvodu je dôležité si pri vystavení zaisťovacej zmenky dať dobrý pozor na nastavenie podmienok na uplatnenie zmenky v zmenkovej zmluve, ktorá bude pri zneužití zmenky veriteľom pre dlžníka predstavovať hlavnú formu obrany.

Pozor na dochvíľne splácanie záväzkov
Nebýva výnimkou, že veritelia v nadväznosti na zaisťovaciu zmenku s dlžníkmi podpisujú aj tzv. notársky zápis s doložkou priamej vykonateľnosti, na základe ktorého je možné za podmienok zmenkovej zmluvy (tj najmä pri neplnení zabezpečených záväzkov) rovno pristúpiť k začatiu exekučného konania, čo býva ešte o poznanie efektívnejší nástroj prípadného vymáhania zmenky. V tomto smere si treba dať pozor predovšetkým na včasné a dochvíľne splácanie záväzkov, keďže pri ich neplnení disponuje veriteľ rýchlym prostriedkom na začatie exekučného konania voči dlžníkovi.

Nejnovější články

Další články autora